Bảo trì 4.0 (maintenance 4.0) là gì? -

bao-trì-4.0

Định nghĩa công nghiệp 4.0

Industry 4.0 là tên gọi để chỉ xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ công nghiệp hiện nay. Nó bao gồm Internet công nghiệp của vạn vật (IIoT), cảm biến không dây, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (machine learning). Công nghiệp 4.0 thường được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Định nghĩa bảo trì 4.0

Bảo trì 4.0 là một phiên bản kỹ thuật số có sự hỗ trợ của máy móc của tất cả những việc chúng ta đang làm trong bốn mươi năm qua với tư cách là con người để đảm bảo tài sản của chúng ta mang lại giá trị cho tổ chức của chúng ta. Bảo trì 4.0 bao gồm một cái nhìn tổng thể về các nguồn dữ liệu, cách kết nối, cách thu thập, cách phân tích và các hành động được đề xuất cần thực hiện để đảm bảo chức năng tài sản (độ tin cậy) và giá trị (quản lý tài sản) được hỗ trợ kỹ thuật số.

Bảo trì 4.0

Ví dụ: Bảo trì truyền thống 1.0 bao gồm việc cử các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu để thu thập các chỉ số phân tích độ rung của máy móc trên máy bơm, động cơ và hộp số. Bảo trì 4.0 bao gồm cảm biến rung không dây được kết nối với máy chủ đám mây và nền tảng máy học để phân tích các mẫu phức tạp và đưa ra lời khuyên dịch vụ tự động cho chủ sở hữu tài sản. Với Bảo trì 4.0, chuyên gia rung động sẽ không còn lãng phí thời gian vào dữ liệu; dữ liệu, khi cần phân tích của chuyên gia về chủ đề, sẽ được chuyển đến con người. Các quyết định được chúng tôi gọi là “được hỗ trợ kỹ thuật số” – sự hợp tác giữa con người và máy móc.

Machinecare.vn có nhiệm vụ gì trong nền công nghiệp 4.0?

machinecare.vn đã tạo ra Diễn đàn số hóa bảo trì 4.0 để tập trung các công nghệ này vào việc nâng cao độ tin cậy và quản lý tài sản hơn là các khái niệm và hệ thống chung chung được đề cập trong hầu hết các ấn phẩm, báo cáo và hội nghị.

Đồng thời cung cấp một cách nhanh chóng để bạn và nhóm của bạn khám phá những công nghệ và phương pháp tiếp cận nào đã tạo ra kết quả tốt nhất trong khi vẫn còn trong giai đoạn đầu của quá trình phổ biến công nghệ.

Did You Like This Post? Share it :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *